Nakon provedene istrage

USKOK podigao optužnicu protiv Kuščevića i još pet osoba

Crna kronika   |   Autor: ŠibenikIN   |   06.05.2021 u 15:37

  N1
USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv šestero hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, primanja mita, pomaganja u primanju mita, davanja mita, poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, poticanja na prouzročenje stečaja te sprječavanja dokazivanja, izvijestio je USKOK.

Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, od prosinca 2008. do 24. ožujka 2018., kao načelnik Općine Nerežišća (dalje Općina), dogovorio s II. okr., svojom suprugom, pribavljanje značajne nepripadne materijalne koristi stjecanjem poljoprivrednog zemljišta i njegovom prenamjenom u Prostornom planu uređenja Općine (dalje Plan) u građevinsko zemljište te daljnjom prodajom. Tako je I. okr., koristeći činjenicu da mu je kao načelniku Općine bilo poznato kako Općina priprema pokretanje postupka I. izmjena i dopuna Plana kojima će se omogućiti širenje granica građevinskih područja naselja, te znajući da su nekretnine koje su se prema tada važećem Planu nalazile izvan zone građevinskog zemljišta zbog svojeg položaja pogodne za uvrštenje u građevinsko područje naselja, tijekom priprema i postupka I. izmjena i dopuna Plana kontaktirao vlasnike nekretnina pri čemu je prešutio da njihove nekretnine udovoljavaju uvjetima za prenamjenu u građevinsko zemljište te im neistinito prikazao da ih planira koristiti u poljoprivredne svrhe, piše N1

Kada su mu ovi povjerovali i pristali prodati zemljišta, u cilju prikrivanja vlastitog sudjelovanja u tim pravnim poslovima, dogovorio je s II. okr. da ona zaključi kupoprodajne ugovore za predmetne nekretnine, što je ona sukladno dogovoru i učinila te kao kupac sklopila ugovore za ukupan iznos od 70.000,00 kuna (15,76 kuna po m2). Potom je I. okr., nakon što je u listopadu 2009. godine u ime Općine kao naručitelja sa stručnim izrađivačem plana zaključio Ugovor o izradi izmjena i dopuna Plana kojim je imenovan za koordinatora izrade prostorno-planske dokumentacije, u ožujku 2010. godine stručnom izrađivaču Plana podnio prijedlog da se granice postojećeg građevinskog područja naselja prošire i na čestice zemlje u vlasništvu II. okr. koja je nekretnine prethodno stekla na opisani način. S obzirom da su te čestice udovoljavale uvjetima, uvrštene su u građevinsku zonu naselja. Na osnovu izmjena Plana iz 2011. godine, II. okr. je tijekom 2013. godine podnijela zahtjeve te je u svibnju 2017. godine ishodila rješenja o uvjetima građenja i provela parcelaciju zemljišta. Potom je I. okr. dogovorio prodaju dijela tog zemljišta trgovačkom društvu iz Zagreba, slijedom čega je II. okr. kao prodavatelj s tim društvom zaključila ugovor o prodaji dijela zemljišta površine 1951 m2 za iznos od 200.000 eura (762,70 kuna po m2), dok je preostali dio zemljišta ostao u njezinu vlasništvu, čime su I. i II. okr. pribavili nepripadnu materijalnu korist od najmanje 2.289.045,80 kuna.

Nadalje se I. okr. tereti da je od studenoga 2009. do kolovoza 2010. godine, a nakon što je kao načelnik Općine donio Odluku o raspisivanju natječaja za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (dalje Program), omogućio III. okr. – svojem šogoru, na njegovo traženje, kupnju stana iz navedenog Programa pod uvjetima povoljnijim od tržišnih u pogledu kamata, znajući da III. okr. na to nema pravo. Naime, jedan od uvjeta za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz navedenog Programa bio je da podnositelji nemaju nekretninu u vlasništvu. Međutim, sukladno dogovoru, III. okr. je Općini podnio prijavu na navedeni natječaj i zahtjev za kupnju stana iz Programa kojem je priložio izjavu u kojoj je neistinito naveo da u vlasništvu nema nikakvih nekretnina. Potom je I. okr., znajući da podaci navedeni u izjavi III. okr. ne odgovaraju istini jer je od 2007. godine vlasnik stana koji mu je darovao njegov otac, u namjeri da mu protivno natječajnim uvjetima omogući stjecanje vlasništva nad stanom iz Programa te mu tako pribavi korist u vidu plaćanja manje kamatne stope koja se primjenjuje isključivo za korisnike stambenih kredita realiziranih uz subvenciju Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, u siječnju 2010. godine na sjednici Povjerenstva koje je provodilo natječajni postupak, kao voditelj tog Povjerenstva, ostalim članovima Povjerenstva neistinito predočio da zahtjev III. okr. udovoljava natječajnim uvjetima.

Nakon što je Povjerenstvo utvrdilo prijedlog liste prvenstva za kupnju stana iz Programa na koju je uvrstilo III. okr., znajući da III. okr. ne ispunjava zakonom propisane uvjete I. okr. je kao načelnik Općine donio Odluku o utvrđivanju konačne liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa na koju je uvršten III. okr. Na taj način je III. okr. po povoljnijim uvjetima stekao vlasništvo nad stanom iako na to nije imao pravo te mu je, na ime razlike između obračunate kamate po nižoj kamatnoj stopi i kamate prema uvjetima redovnog stambenog kredita poslovne banke, pribavljena korist od najmanje 73.699,60 kuna.

Osim toga se I. okr. tereti da je, od kolovoza 2011. do kolovoza 2015. godine, u Nerežišćima i Splitu, nakon što je trgovačko društvo iz Splita (dalje društvo) na području uvale Grška otkupilo poljoprivredno zemljište od 105.242 m2, dogovorio s IV. okr., odgovornom osobom društva, da se navedeno zemljište prilikom predstojećih II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (dalje Plan) uvrsti u Plan radi izgradnje građevina u svrhu obavljanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, iako takvom prijedlogu nije bilo udovoljeno u prethodnom postupku izmjena i dopuna Plana. Pritom su dogovorili da će IV. okr. kao protuuslugu prepustiti I. okr. vlasništvo na dijelu nekretnine na kojem se nalazila ruševna nastamba koja udovoljava uvjetima za rekonstrukciju i adaptaciju u gospodarsku zgradu, a ujedno i dozvoliti pravo prolaza postojećim putem u vlasništvu tog društva. Kako bi prikrili sudjelovanje I. okr., dogovorili su s III. okr., njegovim šogorom, da bude samo nominalno označen kao kupac i zaključi s društvom kupoprodajni ugovor za predmetnu nekretninu u kojem će se navesti cijena od 5.180 eura bez stvarne namjere plaćanja.

Nakon toga je IV. okr. u katastru ishodio promjenu podataka čestice čiju je kulturu promijenio iz šume u maslinik da bi potom IV. okr. u ime društva i III. okr. kao formalni kupac sklopili ugovor o kupoprodaji nekretnine površine 518 m2, po cijeni od 5.180 eura čija je stvarna tržišna vrijednost iznosila 310.000 kuna, kojim ugovorom je IV. okr. dopustio i upis prava služnosti prolaza postojećim makadamskim putem. Zatim je III. okr. na temelju kupoprodajnog ugovora u zemljišnoj knjizi ishodio upise prava vlasništva i služnosti na prethodno označenim nekretninama kao i rješenje o uvjetima građenja kojim se odobrava rekonstrukcija gospodarske zgrade. Nakon što je Općinsko vijeće po prijedlogu I. okr. donijelo odluku o izradi II. izmjena i dopuna Plana, I. okr. je, kao koordinator izrade Plana sukladno dogovoru stručnom izrađivaču podnio prijedlog da se područje uvale Grška uvrsti u Plan radi izgradnje građevina u svrhu obavljanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, što je i napravljeno. I. okr. je donio Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Plana Općine koje je usvojilo Općinsko vijeće, a društvo je ishodilo odgovarajuće građevinske dozvole, dok je na temelju rješenja o uvjetima građenja izdanog na ime III. okr. provedena rekonstrukcija gospodarske zgrade na tom području. Navedenu nekretninu III. okr. je potom prenio u vlasništvo oca I. okr., čime je I. okr. sebi pribavio nepripadnu imovinsku korist od najmanje 310.000,00 kuna.

Cijeli članak pročitajte OVDJE

Podijeli: