Evo što kažu Grad i Županija

Lozovčani na nogama zbog gradnje sunčane elektrane uz NP Krka: 'Ne želimo gledati polje crnih ploča na ulazu u park'

Županija   |   Autor: N.M.   |   05.10.2021 u 11:52

  Google Maps
Tvrtka Solar Energy Lozovac planira kod ulaza u Nacionalni park Krka graditi sunčane elektrane, no budući da sunčana elektrana nije u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, što su potvrdili i Grad Šibenik i Šibensko-kninska županija, reagirali su mještani Lozovca.

'U Zagrebu se u siječnju osnovala firma Solar Energy Lozovac d.o.o. i već je izradila Elaborat zaštite prirode te se čeka rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije, nakon mišljenje grada i županije. Prema prostornom planu županije 'infrastrukturne površine namijenjene za smještaj sunčevih elektrana moraju biti udaljene od građevinskih područja naselja najmanje 500 metara, od koridora planirane brze željeznice, autoceste i brze ceste 300 metara, te od koridora ostalih javnih cesta 100 metara'. Iz Elaborata se jasno vidi da planirana sunčana elektrana nije udaljena ni 50 metara od građevinskog područja te je uz samu cestu D56 i nerazvrstanu cestu koja vodi do ulaza u NP Krka. Također, općine i gradovi mogu planirati prostor za izgradnju solarnih elektrana minimalne površine 3 hektara, a najveće 15 hektara. Površina ovog planiranog zahvata iznosi 20 hektara', navode u zajedničkom dopisu poslanom medijima mještani Lozovca.

Od Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije tražili smo očitovanje. 

Grad: Velike solarne elektrane dozvoljene su samo na Podima

- Grad Šibenik je zaprimio zahtjev Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 14. lipnja 2021. za mišljenje na ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane Lozovac, Grad Šibenik. Kako planovima koji reguliraju predmetno područje, a to su Prostorni plan Šibensko-kninske županije i Prostorni plan uređenja Grada Šibenika, nije planirana sunčana elektrana na području Lozovca, te je tako i odgovoreno Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja 8.rujna 2021. godine. Solarne elektrane velikog kapaciteta (većeg od 200kW) dozvoljene su samo u gospodarskoj zoni Podi - kazali su nam iz Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenika.

Da gradnja sunčane elektrane nije u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, potvrdila nam je i privremena pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Sanja Slavica Matešić.

Županija: Zahvat je prihvatljiv uz uvjet da se poštuje Zakon o zaštiti okoliša

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom objavila je 14. lipnja 2021. godine Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane SE Lozovac, grad Šibenik, Šibensko-kninska županija. Sukladno navedenoj informaciji započeo je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na zahtjev nositelja zahvata koji planira izgraditi sunčanu elektranu na području Lozovca. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, kao jedan od sudionika u postupku, očitovao se dana 09. srpnja 2021. godine mišljenjem u kojem zaključno stoji:

'Slijedom navedenog, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije je mišljenja, ukoliko uopće postoje za to prostorno-planske pretpostavke, da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za okoliš uz uvjet da se prilikom izvođenja planiranih radova poštuju odredbe Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 , 15/18, 14/19 i 127/19), Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 66/19), Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) te mjere zaštite okoliša propisane predmetnim Elaboratom' – kazali su nam iz Županije. 

No, naglašavaju kako sunčana elektrana nije u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom te u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš samog zahvata nije moguće kvalitetno procijeniti kumulativni utjecaj postojećih/planiranih zahvata, već je to nužno sagledati na strateškom nivou u postupcima izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije.

Matešić nadalje pojašnjava kako investitori obično pokretanjem postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prije planiranja zahvata u prostorno-planskoj dokumentaciji žele „ubrzati“ potrebne procedure.

- Radi boljeg razumijevanja ovakvih situacija, potrebno je istaknuti da nositelji zahvata (investitori) vrlo često u okviru svojih zakonskih mogućnosti pokretanjem postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prije planiranja zahvata u prostorno-planskoj dokumentaciji žele „ubrzati“ potrebne procedure. Međutim, takva zakonska mogućnost nikako nije garancija da će upravo taj i takav zahvat stvarno biti dio prostornog plana kako županije tako i jedinice lokalne samouprave. Ovakva zakonska mogućnost ostavlja velike dvojbe u postupanju upravnih tijela i zainteresirane javnosti jer se njom stječe dojam da se neki zahvat hoće prisilno „uplaniti“ i onda kad za to ne postoje nužne pretpostavke. Niti jedan zahvat nije moguće realizirati ukoliko isti nije planiran prostorno-planskom dokumentacijom uz sva propisana ograničenja – stoji u odgovoru Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove.

'Polje crnih ploča nije prizor koji želimo gledati na ulazu u Nacionalni park'

Mještani Lozovca ističu i da se zahvat planira praktički između naseljenog područja i uz dvije ceste te na samom ulazu u NP, a isto to područje spada u Ekološku mrežu Natura 2000. 

'To je područje zaštićeno zbog rijetke orhideje Jadranske kozonoške koje ima i na području gdje se planira zahvat. Cijela površina planiranog zahvata je stanišni tip C.35 submediteranski i epimediteranski suhi pašnjaci koji su ugroženi prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS). I za kraj, planirani zahvat je udaljen oko 200 metara od same granice Nacionalnog parka Krka. U najmanju ruku je sumnjivo da netko osniva firmu i izrađuje Elaborate za izgradnju solarne elektrane koja se ne spominje ni u jednom prostornom planu, a još ne zadovoljava ni uvjete navedene u Prostornom planu županije', naglašavaju u priopćenju i zaključuju:

'Mi mještani Lozovca sigurno nećemo dopustiti da se uzurpira prostor u kojem živimo na ovakav način. Polje "crnih ploča" sigurno nije prizor koji želimo gledati na ulazu u NP. Sigurni smo da postoje lokacije za ovakve zahvate koji neće utjecati na zaštićena a ni na naseljena područja. Nadamo se da ćemo ovim istupom spriječiti realizaciju ovog projekta.'

Inače, kao vlasnik tvrtke Solar Energy Lozovac osnovane u siječnju ove godine sa sjedištem u Zagrebu, naveden je Toni-Rudolf Vlaić. 

 

Podijeli:        

// RADOVI U TIJEKU

Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, osim u slučaju odgode radi više sile,  u četvrtak od 9.30 do 13 sati bez struje će biti korisnici u mjestima Badžimi, Čvrljevo i Kremenovo

  29.11.2022

Zbog kvara na cjevovodu do daljnjeg vode neće imati potrošači u ulici Sv. Spasa i Rogozničkoj ulici u Šibeniku.

 

  23.11.2022